NZOZ Amimed

Długoterminowa Opieka Pielęgniarska

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są realizowane przez pielęgniarkę w domu chorego i dotyczą osób obłożnie i przewlekle chorych. Świadczenia te są realizowane we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ, do których została złożona deklaracja wyboru.

Podstawą objęcia opieką pacjentów jest:skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwalifikacja pielęgniarki. Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

  1. Zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarki w warunkach domowych.
  2. Przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki  i samopielęgnacji, w  tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

  1. Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania
  2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  3. Edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
  4. Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

SKIEROWANIE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO OBJĘCIA/OBJĘTEGO1) PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ

ZGODA PACJENTA